Пубертат: як ми шукали внутрішній світ підлітка

Пу і його внутрішні переживання
Перша версія сюжету “Пубертат і (не) стандарти зовншіності”
Вже на заставці показуємо, що на нас чекають емоційні гойдалки
Пошуки найпубертатнішого Пубертата
Нарешті скетчі пубертатоформ
… і Пубертата реально ковбасить
Ці моменти, коли дорослі ненавмисне тиснуть
Скажи мені два головних слова по саунду..
Все просто ж, ну!

--

--

Independent digital creative agency and stories behind it

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
[isdgroup]

[isdgroup]

23 Followers

Independent digital creative agency and stories behind it